Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do elektrofizjologii

(DZP.3320.53.21)

Data ogłoszenia: 05.10.2021

Termin składania ofert: 18.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.10.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.10.2021. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
13.10.2021. wyjaśnienie, zmiana treści SWZ - DZP.3320.53.21.pdf
18.10.2021. kwota zamówienia
19.10.2021. Informacje art. 222 ust. 5.pdf
22.10.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.53.21.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności