Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa opakowań jednorazowych na żywność

(DZP.3320.13.21)

Data ogłoszenia: 21.04.2021

Termin składania ofert: 29.04.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.05.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy
Zał. nr 2 - Oferta cenowa
Zał. nr 3 - Oświadczenie
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.13.21
kwota zamówienia
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.04.2021. Informacje art. 222 ust. 5
13.05.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.13.21
Powrót do listy

Polityka prywatności