Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

(DZP.3320.66.20)

Data ogłoszenia: 23.11.2020

Termin składania ofert: 07.12.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.01.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 5
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 3 - gr. kap.
Zał. nr 2
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
zmiana treści SIWZ
ogloszenie o zmianie ogłoszenia
03.12.2020. wyjaśnienie treści SIWZ
07.12.2020. Informacje art. 86 ust. 5
07.12.2020. Informacje art. 86 ust. 5
14.12.2020. informacje z otwarcia ofert w zakresie zadania 4
28.01.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.66.20
Powrót do listy

Polityka prywatności