Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa leków stosowanych w programach lekowych

(DZP 3320.54.20)

Data ogłoszenia: 10.11.2020

Termin składania ofert: 29.12.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 05.02.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
JEDZ
Klauzula RODO-sig
Oferta Wykonawcy (1)
Oferta Wykonawcy-sig
Opis przedmiotu zamówienia - leki (4)
Opis przedmiotu zamówienia
oświadczenie o Grupie Kapitałowej-sig
wzór umowy programy lekowe-sig
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.12.2020. Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert
29.12.2020. Informacja z otwarcia ofert
29.12.2020. podpis elektroniczny
08.02.2021. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 7, 8, i 13
Powrót do listy

Polityka prywatności