Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa aparatu do pomiaru przepływu w pomostach wieńcowych oraz monitorów parametrów życiowych

(DZP.3320.71.20)

Data ogłoszenia: 01.10.2020

Termin składania ofert: 09.10.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.10.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - zad. 1
Zał. nr 1 - zad. 2
Zał. nr 2
Zał. nr 3 - gr. kap.
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Zał. nr 5
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.10.2020. wyjaśnienie treści SIWZ
09.10.2020. Informacje z otwarcia ofert
16.10.2020. DZP.3320.71.20 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności