Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do zamykania wad wrodzonych serca

(DZP.3320.64.20)

Data ogłoszenia: 28.09.2020

Termin składania ofert: 29.10.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - Gr. kap.
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 5
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.10.2020. wyjaśnienie treści SIWZ
29.10.2020. AG.ZP.3320.64.20 - informacja z otwarcia ofert
24.12.2020. informacja o wyborze
Powrót do listy

Polityka prywatności