Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Informacja dla sponsora / monitora

Procedura zawierania umów na badania kliniczne jest poprzedzona wstępną analizą protokołu przez Ordynatora/Badacza i dokonaniem uzgodnień ze Sponsorem/Monitorem dotyczących możliwości przeprowadzenia badania.

Po zakończeniu wyżej wymienionych uzgodnień rozpoczyna się procedura zawierania umów poprzez złożenie przez Sponsora/Monitora do Kancelarii Szpitala wniosku o zawarcie umowy na badanie kliniczne.

Wniosek o zawarcie umowy na badanie kliniczne składa Sponsor/Monitor według wzoru określonego w załączniku Nr 1. (Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Szpitala w linku „Badania Kliniczne”).

W przypadku akceptacji wniosku Sponsor/Monitor ma obowiązek dostarczyć:

 • proponowany projekt umowy,

 • odpisy dokumentów rejestracyjnych Sponsora lub prawnego przedstawiciela Sponsora/Monitora, z których wynika sposób reprezentacji Sponsora lub prawnego przedstawiciela Sponsora/Monitora,

 • wykaz środków, które zostaną przekazane na stałe lub czasowo (na okres prowadzenia badania) przez Sponsora w celu realizacji badania klinicznego (leków, sprzętu, odczynników, testów, materiałów, druków itp.),

 • broszurę badacza,

 • protokół badania klinicznego,

 • streszczenie protokołu badania klinicznego w języku polskim,

 • pełnomocnictwo dla osoby, która będzie podpisywała umowę, o ile nie jest wykazana jako organ uprawniony do reprezentacji,

 • kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy.

  Umowy na badania kliniczne zawierane są pomiędzy: Sponsorem lub prawnym przedstawicielem Sponsora/Monitora, Szpitalem i badaczem (umowy trójstronne).
  Szpital i badacz realizują umowę trójstronną każdy w zakresie swoich obowiązków, co oznacza, że Szpital nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez badacza i badacz nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Szpital.

  Istnieje możliwość zawarcia dwóch umów dwustronnych pomiędzy Sponsorem/Monitorem a Szpitalem oraz pomiędzy Sponsorem/Monitorem a Badaczem Głównym.

  Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Sponsora lub prawnego przedstawiciela Sponsora/Monitora.

  Osoby, które miały wgląd w treść umowy i związanego z nią protokołu badania zobowiązuje się do zachowania poufności.

  Dyrektor SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek 

Polityka prywatności