Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Regulamin odwiedzin pacjentów na czas trwania epidemii

R E G U L A M I N
odwiedzin na czas trwania epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi, art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZD - II.967.1.149.202.MK2 z dnia 16 czerwca 2021r. w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom Szpitala i w związku z obserwowanym obecnie zmniejszeniem liczby zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z zagrożeniem epidemicznym i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, w sytuacji zmniejszenia liczby zakażeń SARS-CoV-2 wprowadzam następujące zasady odwiedzin pacjentów w Oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

 

§ 2

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (zwanego dalej „Szpitalem") przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia w niżej
  określonych godzinach::
  1. w dni powszednie od poniedziałku do piątku - od 1400 do 1700,
  2. w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – od 1200 do 1600,
  3. odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w salach intensywnej opieki medycznej - od 1400 do 1600.
  Odwiedziny, poza godzinami wskazanymi powyżej, odbywają się za zgodą Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego w terminie wcześniej uzgodnionym.
 2. Zalecane są odwiedziny pacjentów w salach chorych trwające nie dłużej niż 60 minut.
 3. W sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca (do jednego pacjenta), a w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.

 

§ 3

 1. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są:
  1. nosić maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zachować dystans społeczny podczas całego pobytu w Szpitalu,
  2. umyć lub zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin.
 2. Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 3. Wychodząc z oddziału osoby odwiedzające powinny zdjąć maskę medyczną i wrzucić ją do kosza na odpady medyczne niezakaźne.

 

§ 4

 1. Zasady odwiedzin określone w niniejszym Zarządzeniu nie naruszają prawa pacjenta będącego w stanie terminalnym do kontaktu bezpośredniego z osobami bliskimi i możliwości pożegnania się z nimi.
 2. Obowiązkiem personelu medycznego jest zapewnienie realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 5

 1. Osoby odwiedzające powinny:
  1. uszanować prawo do godności i intymności innych pacjentów,
  2. nie wnosić środków i substancji szkodliwych dla zdrowia,
  3. podporządkować się wskazówkom i poleceniom pracowników Szpitala.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 061.2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polityka prywatności