Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Regulamin odwiedzin na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

§ 1

 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi, art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w związku z zagrożeniem epidemicznym i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, niniejszym Zarządzeniem wprowadza się następujące zasady odwiedzin pacjentów w Oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

§ 2

 1. 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (zwanego dalej ,,Szpitalem”) przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia w niżej określonych godzinach:
  1) w dni powszednie od poniedziałku do piątku - od 1400 do 1700,
  2) w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – od 1200 do 1600,
  3) odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w salach intensywnej opieki medycznej - od 1400 do 1600.
  Odwiedziny, poza godzinami wskazanymi powyżej, odbywają się za zgodą Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego w terminie wcześniej uzgodnionym.
 2. Zalecane są odwiedziny pacjentów w salach chorych trwające nie dłużej niż 60 minut.
 3. W sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca (do jednego pacjenta), a w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.
 4. Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem ma prawo, w zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej w Oddziale wprowadzić czasowe ograniczenia dotyczące odwiedzin. Ograniczenia te nie dotyczą pacjentów w stanie terminalnym, osób nieletnich oraz osób niepełnosprawnych wymagających opieki.

§ 3

 1. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są:
  1) nosić maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zachować dystans społeczny podczas całego pobytu w Szpitalu,
  2) umyć lub zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin.
 2. Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 3. Wychodząc z oddziału osoby odwiedzające powinny zdjąć maskę medyczną i wrzucić ją do kosza na odpady medyczne niezakaźne.

§ 4

 1. Zasady odwiedzin określone w niniejszym Zarządzeniu nie naruszają prawa pacjenta będącego w stanie terminalnym do kontaktu bezpośredniego z osobami bliskimi i możliwości pożegnania się z nimi.
 2. Obowiązkiem personelu medycznego jest zapewnienie realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 5

 1. Osoby odwiedzające powinny:
  1) uszanować prawo do godności i intymności innych pacjentów,
  2) nie wnosić środków i substancji szkodliwych dla zdrowia,
  3) podporządkować się wskazówkom i poleceniom pracowników Szpitala.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu Nr 99.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polityka prywatności