Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Regulamin odwiedzin pacjentów na czas trwania epidemii

R E G U L A M I N
odwiedzin na czas trwania epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi, art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZD - II.967.1.149.202.MK2  z dnia 16 czerwca 2021 r. w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom Szpitala i w związku z obserwowanym obecnie zmniejszeniem liczby zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, w sytuacji ponownego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 wprowadzam następujące zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.
 2. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach:
  1)  15.00 - 17.00 (poniedziałek – piątek) tak, aby nie kolidowały z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym, inne godziny odwiedzin są dopuszczalne w przypadku zgody Kierowników oddziałów lub lekarzy dyżurnych
  2)  12.00 - 17.00 (sobota - niedziela), inne godziny odwiedzin są dopuszczalne w przypadku zgody Kierowników oddziałów lub lekarzy dyżurnych.
 3. W tym samym czasie 1 pacjenta może odwiedzać 1 osoba.
 4. Czas trwania odwiedzin nie powinien przekraczać 15 min.
 5. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może wchodzić do innych sal, gdzie przebywają pacjenci.
 6. Jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia pacjenta i możliwości organizacyjne oddziału, odwiedziny powinny mieć miejsce poza salą pacjenta, w miejscu wyznaczonym przez personel oddziału.

§ 2

 1. Osoba odwiedzająca może wejść na teren oddziału jeżeli ma udokumentowany:

  1)  pełny cykl szczepień przeciwko COVID-19, potwierdzony poprzez okazanie certyfikatu bezpieczeństwa lub,

  2)  ujemny wynik testu antygenowego lub PCR SARS-CoV-2, potwierdzony poprzez okazanie wyniku tego testu (nie starszy niż 72 godz.) lub,

  3)  status ozdrowieńca (ważny 6 miesięcy) potwierdzony: zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub wydrukiem z Internetowego Konta Pacjenta lub okazaniem wpisu w Internetowym Koncie Pacjenta.

 

§ 3

 1. Osoba odwiedzająca w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną zakrywającą nos i usta oraz wypełnić Ankietę dla odwiedzających. Ankietę udostępnia pielęgniarka w punkcie pielęgniarskim. Ankieta dla odwiedzających stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów  infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 3. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
 4. Wychodząc z oddziału osoba odwiedzająca powinna zdjąć maskę medyczną i wrzucić ją do kosza na odpady medyczne niezakaźne.

§ 4

 1. Zasady odwiedzin określone w niniejszym Zarządzeniu nie naruszają prawa pacjenta będącego w stanie terminalnym do kontaktu bezpośredniego z osobami bliskimi i możliwości pożegnania się z nimi.
 2. Obowiązkiem personelu medycznego jest zapewnienie realizacji prawa, o którym mowa w pkt 1.
 3. Osoba opiekująca się pacjentem z chorobą otępienną, niepełnosprawnością intelektualną może uczestniczyć w opiece nad pacjentem po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału.
 4. W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin przez bliskich, personel Szpitala będzie w miarę możliwości wspierał pacjenta w podtrzymywaniu kontaktów w sposób zdalny (np. z wykorzystaniem telefonu).

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 99.2021 z dnia 26 lipca 2021 r.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polityka prywatności