Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zatrudnimy Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Opis stanowiska pracy

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Nadzór i przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 3. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Szpitala.
 4. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dokonywanie analizy ofert pod względem braku podstaw do wykluczenia
  z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej wraz ze wszystkimi załącznikami.
 7. Weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału
  w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
 9. Opisywanie faktur zakupowych pod względem zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych i komórkami merytorycznymi. 
 11. Sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu Zamówień Publicznych.
 12. Udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala wszelkich wyjaśnień w zakresie udzielania zamówienia publicznego.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne).
 2. Co najmniej 3 letni staż pracy w zamówieniach publicznych.
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do powołanej ustawy  oraz innych aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. Znajomość obsługi komputera i innych podstawowych urządzeń biurowych oraz zasad biurowości,
 5. Umiejętność współpracy z uczestnikami procesu udzielania zamówień publicznych
 6. Odpowiedzialność, uczciwość, obowiązkowość, obiektywizm, terminowość wykonywania zadań, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, zdolność logicznego myślenia, wykonywanie dobrej jakościowo pracy, chęć poszerzania swojej wiedzy zawodowej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

w terminie do 30.09.2021r. z dopiskiem „zamówienia publiczne”

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 32 81;  84 677 32 55

Polityka prywatności