Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatury medycznej.

(AGZP 3320.17.18)

Data ogłoszenia: 27.04.2018

Termin składania ofert: 15.05.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
załącznik nr 1 - ośw. wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 3 Formularz oferta wykonawcy
wzór umowy - załącznik nr 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.04.2018. zmiana treści SIWZ
02.05.2018. pytania i wyjasnienia dot. treści SIWZ
04.05.2018. pytanie i wyjasnienie SIWZ
09.05.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.05.2018. pytania i wyjasnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
18.05.2018. informacji z otwarcia ofert
27.07.2018. informacja o unieważnieniu postepowania
Powrót do listy

Polityka prywatności