Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Modernizacja systemu odpylania i odprowadzenia spalin z kotła typu ERm 3,4 – 1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym

(AG.ZP.3320.30.18)

Data ogłoszenia: 27.04.2018

Termin składania ofert: 17.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.06.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Zał. nr 5 - PFU
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
17.05.2018. Informacje art. 86 ust. 5
04.06.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności