Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu zabiegowego i diagnostycznego wykorzystywanego przy zabiegach na Sali Hybrydowej

(AG.ZP.3320.29.18)

Data ogłoszenia: 13.04.2018

Termin składania ofert: 23.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 07.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.04.2018. wyjaśnienie treści SIWZ
23.04.2018. Informacje art. 86 ust. 5
07.05.2018. informacja o wyborze
Powrót do listy

Polityka prywatności