Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa odczynników i probówek wraz z dzierżawą analizatorów moczu

(AGZP 3320.18.18)

Data ogłoszenia: 30.03.2018

Termin składania ofert: 16.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 4a - umowa
Załącznik 2b
Załącznik 2a
Wzór umowy 4 B
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.04.2018. zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
10.04.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.04.2018. wyjaśnienie treści SIWZ
16.04.2018. informacji z otwarcia ofert
23.05.2018. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności