Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa bielizny i ubrań operacyjnych wielorazowego użytku, pościeli, poduszek, koców oraz pidżam

(AG.ZP.3320.23.18)

Data ogłoszenia: 15.03.2018

Termin składania ofert: 05.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 5
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.03.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.03.2018. zmiana treści SIWZ
28.03.2018. wyjaśnienie treści SIWZ
05.04.2018. Informacje art. 86 ust. 5
24.05.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności