Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa miału węglowego

(AGZP 3320.20.18)

Data ogłoszenia: 12.03.2018

Termin składania ofert: 23.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - Oświadczenie - jednolity europejski dokument zamówień
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz wykonawcy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.04.2018. pytanie i wyjaśnienienie dot. SIWZ
23.04.2018. informacji z otwarcia ofert
30.05.2018. informacja o wyborzeoferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności