Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu endoskopowego

(AGZP 3320.19.18)

Data ogłoszenia: 09.03.2018

Termin składania ofert: 19.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - Oświadczenie - jednolity europejski dokument zamówień
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz wykonawcy
załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
Załącznik nr 4 - wzory umów
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.04.2018. sprostowanie terminu
12.04.2018. pytania i wyjasnienia dot. treści SIWZ
20.04.2018. informacja z otwarcia ofert
25.09.2018. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności