Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki

(AG.ZP.3320.13.18)

Data ogłoszenia: 14.02.2018

Termin składania ofert: 27.03.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Powrót do listy

Polityka prywatności