Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki

(AG.ZP.3320.13.18)

Data ogłoszenia: 14.02.2018

Termin składania ofert: 27.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.06.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.03.2018. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
28.03.2018. Informacje art. 86 ust. 5
12.06.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności