Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa protez naczyniowych

(AG.ZP.3320.8.18)

Data ogłoszenia: 30.01.2018

Termin składania ofert: 09.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.02.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.02.2018. Wyjasnienie, zmiania SIWZ
09.02.2018. Informacje art. 86 ust. 5
28.02.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności