Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa gazów medycznych

(AGZP 3320.90.17)

Data ogłoszenia: 04.01.2018

Termin składania ofert: 17.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
załącznik nr 1 - oświadczenie wstępne wykonawcy
załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
załącznik nr 3 - formularz wykonawcy
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.01.2018. wyjaśnienie treści SIWZ
12.01.2018. zmiana treści SIWZ
17.01.2018. informacja z otwarcia ofert
15.02.2018. AG.ZP.3320.90.17 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności