Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie robót remontowych w Zakładzie Rehabilitacji blok B II pietro

(AGZP 3320.82.17)

Data ogłoszenia: 29.12.2017

Termin składania ofert: 16.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Materiały sanitarne opis równoważności-Z-d Rehabilitacji
Oferta wykonawcy - załącznik nr 1
Projekt Remontu Zakładu Rehabilitacji 2017
Przedmiar Robót - Roboty Budowlane i Elektryczne - ETAP I
Przedmiar Robót - Roboty Budowlane i Elektryczne - ETAP II
Przedmiar Robót - Roboty Budowlane i Elektryczne - ETAP III
Przedmiar Robót - Roboty Budowlane i Elektryczne - ETAP IV
Przedmiar Robót - Roboty Sanitarne - ETAP I
Przedmiar Robót - Roboty Sanitarne - ETAP II
Przedmiar Robót - Roboty Sanitarne - ETAP III
Przedmiar Robót - Roboty Sanitarne - ETAP IV
Specyfikacja Techniczna Riboty Sanitarne
Specyfikacja Techniczna Roboty Budowlane
wzor umowy
ZAŁ 01
ZAŁ 02
ZAŁ 03
ZAŁ 04
ZAŁ 05
ZAŁ 06
ZAŁ 07
ZAŁ 08
ZAŁ 09
ZAŁ 10
ZAŁ 10A
ZAŁ 11
ZAŁ 12
ZAŁ 13
ZAŁ 14
ZAŁ 15
Załącznik nr 2 - oświadczenie wstępne
Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.01.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.01.2018. zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany terminu składania ofert
12.01.2018. zmiana treści SIWZ
16.01.2018. AG.ZP 3320.82.17 - informacja z otwarcia ofert
08.02.2018. AG.ZP.3320.82.17 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności