Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa mięsa, wędlin i nabiału

(AG.ZP.3320.89.17)

Data ogłoszenia: 29.12.2017

Termin składania ofert: 17.01.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.01.2018. AG.ZP 3320.89.17 wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
17.01.2018. Informacje art. 86 ust. 5
15.02.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności