Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa zastawek biologicznych stentowych perikardialnych

(AG.ZP.3320.85.17)

Data ogłoszenia: 14.12.2017

Termin składania ofert: 22.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 02.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.12.2017. Informacje art. 86 ust. 5
02.01.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności