Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do leczenia malformacji tętniczo - żylnych

(AG.ZP.3320.86.17)

Data ogłoszenia: 14.12.2017

Termin składania ofert: 02.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.12.2017. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
02.01.2018. Informacje art. 86 ust. 5
16.01.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności