Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do leczenia tętniaków

( AG.ZP.3320.80.17)

Data ogłoszenia: 14.12.2017

Termin składania ofert: 28.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.12.2017. Informacje art. 86 ust. 5
11.01.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności