Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych

(AG.ZP.3320.79.17)

Data ogłoszenia: 22.11.2017

Termin składania ofert: 11.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 do wzoru umowy nr 2
załącznik nr 2 do wzoru umowy nr 1
Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr 2
Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr 1
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzory umowy
Zał. nr 5 - Wzór - oferta cenowa
zał. nr 6
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.11.2017. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.11.2017. zmiana treści SIWZ
04.12.2017. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
04.12.2017. po zmianie Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
04.12.2017. po zmianie Zał. nr 2
04.12.2017. po zmianie Zał. nr 3
04.12.2017. po zmianie Zał. nr 4 - wzór umowy dla dializ
04.12.2017. po zmianie Zał. nr 5 - Wzór - oferta cenowa
04.12.2017. po zmianie Zał. nr 6
04.12.2017. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
11.12.2017. Informacje art. 86 ust. 5
22.12.2017. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności