Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu zabiegowego i diagnostycznego wykorzystywanego przy zabiegach na Sali Hybrydowej

(AG.ZP.3320.78.17)

Data ogłoszenia: 22.11.2017

Termin składania ofert: 03.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 21.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 3
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
20.12.2017. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
05.01.2018. Informacje art. 86 ust. 5
21.02.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności