Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa zastawek biologicznych, protez aortalnych oraz koszulek i rączek do usuwania wrośniętych elektrod.

(AG.ZP.3320.76.17)

Data ogłoszenia: 15.11.2017

Termin składania ofert: 29.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.11.2017. zmiana treści SIWZ
22.11.2017. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.11.2017. AG.ZP 3320.76.17 wyjaśnienie treści SIWZ
29.11.2017. Informacje art. 86 ust. 5
11.12.2017. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności