Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa aparatury do wentylacji noworodków.

(AGZP.3320.73.17)

Data ogłoszenia: 03.11.2017

Termin składania ofert: 14.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.11.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
ośw. o braku przynależności - aparatrura do wentylacji noworodków
Formularz oferta wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy wentylacja
opis przedmiotu zamówienia
ośw. wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
wzór umowy - aparatura
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.11.2017. wyjaśnienie treści SIWZ
14.11.2017. informacji z otwarcia ofert
23.11.2017. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności