Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa aparatury dla Oddziału Neonatologii

(AG.ZP.3320.74.17)

Data ogłoszenia: 03.11.2017

Termin składania ofert: 14.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.11.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz Zestawienie parametrów
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 5
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.11.2017. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
14.11.2017. Informacje art. 86 ust. 5
22.11.2017. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności