Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa inkubatorów zamkniętych

(AGZP 3320.72.17)

Data ogłoszenia: 30.10.2017

Termin składania ofert: 07.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.11.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
ośw. wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
Oświadczenie wykonawcy
Oferta wykonawcy
wzór umowy
oświadczenie o braku przynależności
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
03.11.2017. wyjaśnienie treści SIWZ
07.11.2017. informacji z otwarcia ofert
22.11.2017. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności