Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem

(AG.ZP.3320.71.17)

Data ogłoszenia: 26.10.2017

Termin składania ofert: 03.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 5
Zał. nr 3
Formularz Zestawienie parametrów
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.10.2017. AG.ZP 3320.71.17 - wyjaśnienia SIWZ
03.11.2017. Informacje art. 86 ust. 5
09.11.2017. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności