Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej

( AG.ZP.3320.81.18)

Data ogłoszenia: 20.12.2018

Termin składania ofert: 04.02.2019

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.02.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ wykaz usług
Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz osób
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik Nr 5 do SIWZ-scenariusz prezentacji
Załącznik nr 6 do SIWZ formularz ofertowy
Załącznik nr 7 do SIWZ podwykonawcy
Załącznik nr 8 do SIWZ grupa kapitałowa
Załącznik nr 9 do SIWZ - JEDZ
Załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenie RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.01.2019. powiadomienie o wniesieniu odwolania
02.01.2019. Odwołanie
17.01.2019. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.01.2019. Załącznik nr 1 - OPZ po zmianie
17.01.2019. zmiana treści SIWZ
28.01.2019. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
28.01.2019. Załącznik nr 1 - OPZ po pytaniach
28.01.2019. Załącznik nr 4 - Wzór umowy po pytaniach
28.01.2019. Załącznik nr 5 - scenariusz prezentacji po pytaniach
04.02.2019. Informacje art. 86 ust. 5
14.02.2019. info o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności