Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakład Radiologii

Kierownik Zakładu Radiologii lek. med. Paweł Nowaczyński.
Z-ca Kierownika Zakładu Radiologii lek. med. Marek Figarski
Kierownik Zespołu Techników  Andrzej Zubrzycki
Pielęgniarka Koordynująca  mgr Anna Burda

Zakład Radiologii działalność rozpoczął 12 kwietnia 1994 r. Kierownikami Zakładu kolejno byli: Jacek Chudziak (1994-2002), następnie Marek Figarski (2002-2010)Paweł Nowaczyński (2010-2011)Jerzy Pokryszka (2011-2012) i lek. med. Marek Lipiec (2012 – 2013). Obecnie zakładem kieruje lek. med. Paweł Nowaczyński (od 2013)

Zespołem techników kieruje technik RTG Andrzej Zubrzycki, który tę funkcję przejął od tech. RTG Łucji Wiech w 1997 r. Natomiast zespołem pielęgniarskim od samego początku istnienia zakładu kieruje piel. koordynująca mgr Anna Burda
Podstawową kadrę lekarską Zakładu stanowili: Marek Figarski, Jacek Chudziak, Jerzy Pokryszka i Paweł Nowaczyński. Pracownia mammografii i ultrasonografii były pierwszymi, które podjęły działalność. Tego samego roku w dniu 4 października uruchomiona została pracownia tomografii komputerowej.

W kolejnych dziesięciu latach uruchamiano kolejne pracownie. Powstała Pracownia Angiografii służąca do diagnostyki chorób naczyń krwionośnych oraz do zabiegów z zakresu radiologii inwazyjnej (angioplastyki oraz stentowania i embolizacji naczyń krwionośnych, nefrostomii, drenażu dróg żółciowych, drenażu zbiorników płynowych).

W dalszej kolejności pracę podjęła Pracownia Fluoroskopii, w której przeprowadzono diagnostykę przewodu pokarmowego, oraz Pracownia Pantomografii do diagnostyki stomatologicznej. Uruchomiono także Pracownię zdjęć kostnych służącą do wykonywania konwencjonalnych badań rtg. 
Rozwój Zakładu Radiologii w pierwszym okresie to również czas intensywnych szkoleń personelu zakładu, w celu zagwarantowania pacjentom świadczenia usług diagnostycznych na najwyższym poziomie. Był to czas ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników w organizowanie pracy w nowo oddawanych pracowniach oraz czas doskonalenia swoich umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, opieki nad pacjentem, tworzenia standardów medycznych.

W latach 2007- 2012 nastąpił intensywny rozwój Zakładu Radiologii. Dzięki funduszom unijnym zakupiona została najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna. Zakład stał się jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce. Wdrożono system cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych. Zakupiony został 64-ro rzędowy tomograf spiralny. Powstało 10 nowoczesnych lekarskich stacji diagnostycznych. Zakupiony został najwyższej klasy rezonans magnetyczny, aparat cyfrowy mammograficzny wraz z systemem kontroli jakości i dwa kompletne stanowiska opisowo- obrazowe wyposażone w stacje diagnostyczne dedykowane do mammografii, cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy wraz z systemem kontroli jakości oraz multidiagnostyczny aparat rentgenowski fluoroskopowo- angiograficzny. Zastosowane nowoczesne technologie spełniają wszystkie normy ochrony środowiska oraz w istotny sposób ograniczają dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta. Dzięki tym zmianom badania diagnostyczne wykonywane są na najwyższym poziomie.

W Zakładzie Radiologii zatrudnionych jest 31 osób: ośmiu lekarzy ze specjalizacją II stopnia, czterech lekarzy stażystów, dziesięciu techników, pięć pielęgniarek, jeden fizyk medyczny. W skład personelu pomocniczego wchodzi jedna sekretarka medyczna, trzy rejestratorki i jedna sprzątaczka. Większość personelu pracuje w zakładzie od początku jego istnienia. 

Lekarze, technicy i pielęgniarki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Aktualizacja - 14.10.2014

Polityka prywatności