Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szpital z certyfikatem

Nasz szpital otrzymał 20 września 2006 r. Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Certyfikat zaświadcza, że szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 w zakresie: usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia. Certyfikat, uznawany w 56 krajach świata, nadała szpitalowi znana na całym świecie firma certyfikująca TUV Rheinland.
Wręczenie certyfikatu odbyło się podczas uroczystości, w której uczestniczyli m. in. Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas, Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, Wiceprezes TUV Rheinland Polska Marek Mucha, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Janusz Kisielewski, przedstawiciele samorządu województwa, wojewody, samorządu lokalnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, szpitali z województwa lubelskiego, zamojskich wyższych uczelni oraz pracownicy szpitala.
Dyrektor Andrzej Mielcarek przedstawił zebranym prezentację multimedialną zatytułowaną „Droga do ISO”. Jej początkiem było uzyskanie przez szpital w 2001 r. Certyfikatu Akredytacyjnego nadawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kolejnymi jej etapami były znakomite miejsca szpitala i jego oddziałów w rankingach najlepszych szpitali w Polsce oraz ponowne uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego. Zwieńczeniem tej drogi było zdobycie Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jednak ten certyfikat nie kończy działań zmierzających do podnoszenia jakości standardów pracy i bezpieczeństwa w szpitalu. W czwartym kwartale tego roku w szpitalu zostanie wdrożony system HACCAP oraz przeprowadzony audit sprawdzający, czy szpital spełnia wymagania do otrzymania tytułu – „Szpital Przyjazny Dziecku”.
Następnie Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Urszula Taczała omówiła, jak przebiegały prace przygotowujące szpital do uzyskania certyfikatu. Po tym wystąpieniu Marek Mucha wiceprezes TUV Rheinland Polska wręczył dyrektorowi Andrzejowi Mielcarkowi Certyfikat ISO 9001:2000. Przyjmując certyfikat, dyrektor złożył serdeczne podziękowania dla pracowników szpitala za pracę włożoną w przygotowania do uzyskania certyfikatu.
Potem przyszedł czas na gratulacje dla dyrekcji i pracowników szpitala. Składali je: Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas, Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, Andrzej Kowalik Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Arkadiusz Bratkowski, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie Jerzy Szarecki, dyrektorzy szpitali w Hrubieszowie, Krasnymstawie, Szczebrzeszynie, Zamościu, Janowie Lubelskim, Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, przedstawiciele Akademii Rolniczej i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Z okazji uzyskania przez szpital certyfikatu gratulacje dla dyrekcji i pracowników szpitala przekazali i przesłali m. in. Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Jerzy Hennig, Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński.
Proces wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 rozpoczął się w szpitalu w czerwcu 2005 r. Wtedy powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości oraz Zespół ds. Wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Pierwszy, krótki okres przygotowań to czas zapoznawania się pracowników szpitala z wymaganiami normy. Następnie rozpoczęto opracowywanie: procedur, standardów, instrukcji, algorytmów oraz wdrażanie ich w praktyce i dostosowywanie funkcjonowania szpitala do wymagań normy. Na początku bieżącego roku 74 pracowników szpitala, w wyniku szkolenia uzyskało uprawnienia auditorów wewnętrznych. W kwietniu i maju br. auditorzy wewnętrzni przeprowadzili w szpitalu audity wewnętrzne, których celem było ustalenie, czy wszystko odbywa się zgodnie z przyjętymi procedurami. Uwagi i spostrzeżenia auditorów były podstawą podjęcia działań zapobiegających potencjalnym niezgodnościom lub sytuacjom niepożądanym.
W dniach 19 – 21 lipca 2006 r., odbył się audit certyfikujący, który przeprowadził zespół auditorów z TUV Reinland Polska. Celem auditu certyfikującego było stwierdzenie, czy wymagania stawiane przez normę ISO 9001:2000 wobec systemu zarządzania jakością zostały spełnione. Podczas trzydniowego auditu, auditorzy sprawdzali, oceniali i weryfikowali procesy dotyczące: zarządzania, zasobów, świadczenia usług, nadzoru i doskonalenia. Auditem objęto: piony administracyjny i techniczny, Szpitalny Oddział Ratunkowym, Oddział Kardiochirurgii, Oddział Urologii i Oddział Neurologii. Podczas auditu, auditorzy obserwowali procesy i oceniali ich działanie, porównując praktykę do odnośnych regulacji. W ramach auditu sprawdzono praktyczne działanie systemu zarządzania jakością. W trakcie auditu certyfikującego przeprowadzono badanie całego obszaru działania szpitala. Celem auditorów poza sprawdzeniem spełnienia wymagań normy było wykrycie sprzeczności oraz wskazanie możliwości rozwoju. Audit certyfikujący zakończony został decyzją o nadaniu szpitalowi certyfikatu. Certyfikat jest ważny do sierpnia 2009 roku.

Jerzy Zarębski

Powrót do listy

Polityka prywatności